Jouw feest compleet met Partypimpers

Algemene voorwaarden Partypimpers

1- Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en (huur)overeenkomsten aangegaan met en door ons, alsook op de uitvoering en de betaling van al onze goederen en prestaties. De algemene voorwaarden van de huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van onze bestuurder.

2- Offertes

Onze offertes en aanbiedingen op de website zijn indicatief en vrijblijvend. De enkele aanvaarding door een (mogelijke) huurder brengt geen overeenkomst tot stand. Wij zijn pas gebonden nadat een opdracht definitief door ons aanvaard is. Alle offertes worden op vraag van de huurder individueel aangeboden en zijn afhankelijk van het precieze tijdstip en de omstandigheden van de huur. Offertes zijn 14 dagen geldig na offertedatum. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3- Uitvoering van de huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder het voorschot betaalt ten bedrage van € 100,00 indien het event plaatsvindt later als binnen de 14 dagen na bestelling of na betaling van het volledig bedrag indien het event plaatsvindt binnen de 14 dagen na bestelling. De gehuurde goederen zullen steeds door ons worden geleverd en opgehaald. De huurder staat zelf in voor de installatie van de goederen. Indien er zich een probleem voordoet, zijn wij telefonisch of per e-mail bereikbaar.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gebeurt de levering en teruggave van het gehuurde materiaal op de datum, uur en plaats dat door ons wordt bepaald. In de week voor het event wordt de huurder door ons gecontacteerd i.v.m. het tijdstip van de levering en de ophaling. De leveringen gebeuren steeds op donderdag en vrijdag, de ophalingen steeds op maandag en dinsdag. Wij behouden ons het recht voor de leveringsdatum van het gehuurde materiaal te wijzigen mits voorafgaande verwittiging doch zonder kosten en met inachtneming van het startdatum van de huurovereenkomst.

  Er worden geen vervoerskosten door ons aangerekend voor zover de levering plaatsvindt op donderdag of vrijdag en de ophaling van de goederen gebeurt op maandag of dinsdag. Indien de levering of ophaling op een ander moment dient te gebeuren zal hiervoor een meerprijs verschuldigd zijn. Er wordt geacht iemand aanwezig te zijn op de afgesproken locatie bij levering en ophaling van de gehuurde goederen. Bij afwezigheid kunnen de goederen ook worden afgezet op een andere locatie zoals meegedeeld door de huurder op dat moment die zich maximaal op 10 kilometer van het oorspronkelijk opgegeven adres bevindt. De extra afgelegde kilometers zullen aangerekend worden aan de huurder aan 0,50 €/km. Indien de levering van het gehuurde materiaal niet kan plaatsvinden door toedoen van de huurder, zal de laatste gehouden zijn een vergoeding ten belope van € 250,00 te betalen aan ons ingevolge de vertraging en kosten die hierdoor werden opgelopen.

 3. Wij verzoeken u vriendelijk om het materiaal klaar te zetten voor ophaling. Indien wij het materiaal zelf moeten opbergen, wordt er steeds €25 aangerekend.
 4. De gehuurde goederen blijven steeds exclusief onze eigendom en mogen in geen geval verder verhuurd worden noch worden doorverkocht.

4- Prijs en wanbetaling

 1. De betaling van het gehuurde materiaal gebeurt contant op onze maatschappelijke zetel ten laatste bij levering van de gehuurde goederen. Er word steeds een voorschot van € 100,00 gevraagd wanneer de levering van de gehuurde goederen later plaatsvindt dan binnen de veertien dagen na bestelling. Bij elke bestelling wordt tevens een waarborg van € 100,00 gevraagd.
 2. Bij niet tijdige of niet correcte betaling is automatisch zonder ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd à rato van 10%, met een minimum van € 150,00, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Tevens is een conventionele rente verschuldigd aan 12% vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling.

5- Annulering

Bij annulering van de bestelling tot 14 dagen voor de leveringsdatum, is de huurder een bedrag van 40 % van het huurbedrag verschuldigd. Bij annulering na deze periode is de huurder het volledige huurbedrag verschuldigd. In geen geval kan het voorschot worden teruggevorderd.

6- Overmacht/imprevisie

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen en die niet te wijten zijn aan een fout in onzen hoofde. Deze overmachtssituaties zijn onder meer, maar niet beperkt tot: ongevallen, brand, stakingen, oorlog of oproer, pandemie, lock-outs, etc.. In geval van overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn opgeschort worden gedurende de periode van overmacht. De partij die nadeel lijdt kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

7- Opschorting of ontbinding overeenkomst

Wanneer de huurder één van zijn essentiële contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na aanmaning doch zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Ook in geval van (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie of faillissement, ontbinding, vereffening of onvermogend worden van de huurder, kunnen wij de overeenkomst onmiddellijk vroegtijdig beëindigen voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte. In geen geval zal deze opschorting of beëindiging aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding in hoofde van de huurder. In geval van opschorting of ontbinding van de overeenkomst is de huurder een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 40 % van het volledig huurbedrag.

8- Aansprakelijkheid

 1. De gehuurde goederen worden in goede staat aan de huurder geleverd en dienen in dezelfde staat aan ons te worden terugbezorgd. De huurder is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan de ( onderdelen van) gehuurde goederen, ongeacht de oorzaak van de veroorzaakte schade.

  Bij schade of verlies is de huurder aan ons in elk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van € 350,00 per beschadigd onderdeel, onverminderd het recht van ons om een hogere vergoeding te vorderen bij hogere werkelijk geleden schade.

  Bij verlies van kleine onderdelen of onvoorziene transportkosten wordt de huurwaarborg ten bedrage van € 100,00 ingehouden of verrekend.

 2. Wij kunnen slechts verantwoordelijk gesteld worden voor zover u bewijst dat wij een zware fout of zware nalatigheid hebben begaan of in geval van opzet. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de huurder lijdt met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het huurbedrag.

9- Nietigheid

De mogelijke nietigheid van één of meer van onderhavige bepalingen, heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. Partijen zullen steeds de nietige clausule vervangen door een geldige clausule die, binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard en de gemeenschappelijke bedoeling van partijen weergeeft.

10. Klachten, toepasselijk recht en geschillen.

Elke klacht m.b.t. de gehuurde goederen, de verstrekte diensten en/of de facturatie dient schriftelijk aangetekend door de huurder te worden gemeld binnen de 8 dagen na levering van de gehuurde goederen en dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven.

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

5% Combi-korting

Huur een photobooth + lichtletters en geniet van 5% korting!

Kortingscode: COMBI